P@ssBy

22.11.2018

За някои особености
при превода на испански език на различните видове медицински текстове

Медицинският превод е дял на научно-техническия превод и е пряко свързан с комуникативните нужди, свързани със сферата на медицината. Според Фишбах (1998: 1-2) медицинският превод вероятно е най-универсалната и древна форма на научен превод
21.11.2018

Фирменото представяне – особености при превод
от и на испански език

Обобщаващото означение ,,фирмено представяне”, което ще бъде използвано занапред за краткост, се отнася до различните информационни материали и презентационни брошури, били те на хартиен носител или в електронен вариант, с които си служи дадено предприятие, за да разпространи информация за дейността
21.11.2018

Електронно списание Passbyhere

21.11.2018

Фирменото представяне – особености при превод от и на испански език