Available courses

Курсът „Сравнително литературознание и превод“ е разделен условно на три части. В първата се проследяват някои ключови за литературознанието на 20 в. теории като херменевнтчната, рецептивистката, деконструктивистката и се полагат връзките на тези теории с превода. Разгледани са идеите и на някои водещи фигури в преводознанието от периода като Джойрдж Стайнър, Анри Мешоник, Антоан Берман. 
Втората част се концентрира върху идеите на съвременното сравнително литературознание и фокусирането му около мисленето за световната литература като циркулация в превод. Представени са идеите на известни съвременни литературоведи, сред които Емили Аптър, Дейвид Дамрош, Гаятри Спивак. Застъпен е и българският пробив в темата с разработките на Дария Карапеткова. 
Третата част на курса се съсредоточава върху преводите в България през последните години, издателските политики и стратегии, както и върху тенденциите в превода на българската литература навън и нейната конвертируемост. 

Този курс представя преводите на емблематични произведения от италианската литература. Лекциите наблягат върху езиковите и културните трансформации у нас от Освобождението до 1989 г. през призмата на редица италиански заглавия. Всяка отделна лекция онагледява различни техники на превода; съдържа справочна информация за значителен обем факти, свързани с публикуваните в България преводи от италиански език, произтеклите от тях литературни и културни взаимодействия, дебати, скандали. Сред основните автори, за които става дума са Данте, Петрарка, Моравия, Умберто Еко, но и ключови фигури като Константин Величков, Кирил Христов, Фани Попова-Мутафова, обединени от своето амплоа на преводачи от италиански език.

Целта на този курс е да хвърли светлина върху конкретни и актуални зони на преводачески интерес и да представи реални преводачески казуси от типа на превода на диалекти или превода на реалии. В лекциите се говори за опасностите на буквализма и редакторските обсесии, за превода и цензурата, за обучението по превод и още много други предизвикателства, пред които се изправя всеки преводач.

Курсът представя историята на превода на българска литература на немски език, като на фона на обзорен преглед на немско-българските политически и културни взаимоотношения са обособени четири основни периода на преводна рецепция – от първите немски преводи на българско литературно творчество до началото на ХХ век, до края на Втората световна война, епохата на социализма, от 1989 г. до наши дни. Лекциите предлагат богата фактология и илюстрирани с примери интерпретации, засягащи рецептивния контекст в съответния период, селекцията на преведените текстове,  фигурите на посредници (преводачи, издатели) и техния принос в осъществяването на литературно и културно взаимодействие. Към повечето лекции са приложени материали за теоретична дискусия или за практически анализ на български оригинални текстове и техните преводи на немски език. Методологическата основа за аналитичната работа на студентите е заложена в уводните лекции на курса, посветени на превода като медиатор на културен трансфер и на проекциите на "чуждото" в литературния превод.  

Курсът представя богатата преводаческа продукция на български автори в Италия. Културният диалог между двете страни винаги е бил много активен и това се отразява както на своевременното превеждане на българските автори в Италия, така и на налагането на своеобразна преводаческа школа там, чиито основи се полагат от Е. Дамиани и Л. Салвини. По-късно голяма роля изиграва и Л. Пампури, а днес – Джузепе дел' Агата. Курсът обръща внимание и на ролята на италианските интелектуалци за изграждането на българската култура, както и опитва да види стереотипите, свързани с българското, които съществуват в Италия, въпреки активния културен обмен и отличните връзки. Сред преведените автори, на които се обръща специално внимание са Пенчо Славейков, Гео Милев, Йордан Радичков, Георги Господинов.

Курсът „Рецепция на българската литература в Чехия“ представя различните периоди от процеса на проникване и разпространение на български литературни текстове в чешка среда. В Модул 1 са обособени два основни периода на преводната рецепция с оглед на културноисторическите, политическите и др. фактори, оказващи влияние върху взаимното българско-чешко литературно опознаване – от Възраждането до 1945 г. и от 1945 г. до наши дни. Третата лекция от същия модул е посветена на процеса на формиране на канона на българските автори в чешка среда посредством антологиите на българската литература. В Модул 2 (в общо 6 лекции) се разглеждат конкретни автори и произведения, имащи потенциал да обогатят сферите на диалог между двете славянски култури (сред тях са чешките преводи на Ф. Дахилов, Д. Кенаров), или вече заемащи ключово място като посредници в българско-чешката междукултурната комуникация (напр. чешките преводи на П. Ю. Тодоров, Д. Димов и Т. Димова, Г. Господинов и др.). В Модул 3 е отделено специално внимание на процеса на оформяне, респ. на постепенното установяване, на стереотипите във възприемането на България, българите и българската литература в Чехия (Чехословакия). Последните три лекции са посветени на личностите на преводачите Ф. Тихи, Х. Райнерова и Д. Хронкова, представени като медиатори в процеса на литературно и културно взаимодействие. Курсът е подходящ за всички, които се интересуват от историята на превода на българска литература на чешки език, целта му е да предложи база, но и множество гледни (и изходни) точки за разширяване на познанията в тази област.


Курсът „Превод от български на чешки език“ е предназначен за студентите от магистърските програми по бохемистика или българистика, проявяващи интерес към транслатологията, но и за възможно най-широк кръг от обучаващи се, владеещи български или чешки език на ниво B1 (или по-високо) според Европейската езикова рамка, които са ориентирани към кариерно развитие в областта на превода. Курсът е разделен на три модула.

Модул 1 представлява кратък увод в историята, теорията и практиката на превода, като се акцентира върху усвояването на основните теоретични постановки, чието познаване е задължително условие за успешната реализация на всеки преводач. С оглед на това е отделено специално внимание и на редица транслатологични категории, сред които инвариантът, еквивалентът и др. Обучението по теория на превода е допълнено и с множество практически задачи.

Концепцията за създаването на следващите два модула се основава на класическото деление на преводите на художествени и специализирани. Модул 2 е насочен към превода на различни както по времето на създаването си, така и по своите жанрови и езикови характеристики, прозаични текстове, включително и на текстове от жанра есе и очерк. Целта е да се разширят уменията не само по писмен, но и по устен превод. Поради тази причина към някои от уроците са приложени и аудио- или видеофайлове, в които може да бъде чут гласът на автора на прозаичния текст, или да бъдат проследени трансформациите, които претърпяват художествените текстове при адаптацията им за нуждите на филмовото изкуство. Самостоятелно място е отделено и на теоретичните и практическите проблеми на превода на поезия от български на чешки език. Модул 3 е посветен на превода на специализирани текстове. Всеки урок съчетава разглеждането на по-общи теоретични въпроси (отнасящи се напр. до основите на специализирания превод, особеностите на административно-деловия превод и др.) или на конкретните специфики на различните типове специализиран превод (напр. преводът на договори и споразумения, на нормативни актове и др.) с активното прилагане на усвоените теоретични знания чрез изпълняването на практически задачи. Материалите за превод са подбрани така, че да бъде представен достатъчно широк спектър от специализирани текстове от областта на езикознанието, на литературознанието, но и от едни от най-динамично развиващите се сфери на комуникация в съвременното българско общество – правото и икономиката.


Курсът „Превод от чешки на български език“ е ориентиран към обучаващи се, владеещи български или чешки език на ниво B2–C1, и цели задълбочаването на познанията им както по основните теоретични проблеми на транслатологията, и в частност на чешко-българския превод, така и разширяването на практическите им преводачески умения. Курсът е организиран в два модула.

Модул 1 е посветен на типологията на преводите, на връзката между теорията за комуникацията и съвременната транслатология, на ключовата роля на преводаческия анализ в работата на преводача. Концепцията е изградена така, че обучението да бъде насочено от запознаването с общите теоретични постановки към разглеждането на частни въпроси, засягащи важни за чешко-българския превод проблеми, сред които са предаването на особеностите на индивидуалния стил на някои от най-изявените чешки автори на български език, превода на собствени имена от чешки на български език, превода на фразеологизми и реалии, както и на съкращения.

Модул 2 е ориентиран към по-детайлното запознаване на обучаващите се със стилистичното и функционалното богатство на българския език. С оглед на това във всеки урок са включени упражнения за анализ на теоретични материали, чиято цел е да бъдат откроени различията във функционално-стилистичното разслоение на двата съвременни книжовни езика – българския и чешкия, респ. да бъдат изтъкнати основните сходства и различия между чешката функционално-стилистична теория и българската стилистична концепция. Същевременно, с оглед на практическата насоченост на курса, се акцентира не само върху интерпретацията на теоретични въпроси, но и върху решаването на конкретни проблеми, свързани с особеностите на чешко-българския превод (например, поставят се задачи за превод на термини от областта на лексикологията, стилистиката, текстологията и др., разглежда се въпросът за функционалната еквивалентност при превода и др.). Към всеки урок са приложени и чешки текстове за писмен превод на български език, подбрани така, че работата с тях да насочи вниманието на обучаващите се към езиковите особености на възможно най-широк спектър от подстилове и жанрове на българския книжовен език.

Курсът Превод от немски на български език е посветен по-специално на изграждане на знания и умения за превод на текстове от обществено-политическата сфера и е адресиран към студенти със степен на владеене на чуждия език минимум B2.2 -С1. В първата част на курса, която обхваща 5 учебни единици, се обсъждат особености на немския обществено-политически език, както и на немския «евролект», които представляват трудност при превод на български. Паралелно с разглеждането на езикова и преводна проблематика се работи за разширяване на фоновите знания на студентите относно държавното устройство и политическата система на немскоезичните страни и институционалната структура и функционирането на Европейския съюз. Студентите се запознават също така със справочни източници и информационни ресурси, свързани с обществено-политическата тематика (напр. конвенционални и онлайн речници, многоезичната терминологична база данни на ЕС IATE, уебсайтове на държавни институции в немскоезичните страни, на многоезични медийни електронни издания и др.) и развиват умения за използването им при извличане на необходима за превода информация. Втората част на курса, която обхваща 10 учебни единици, е посветена на практическа работа върху превод на текстове с обществено-политическа тематика от немски на български език. В жанрово отношение преводните текстове включват медийни информационни и коментарни материали, съобщения за пресата, публикувани на сайтове на държавни институции, интервю и официална правителствена декларация. Студентите се въвеждат и в проблематиката на резюмиращия превод, както и на редактирането на преводен текст от немски на български език за целите на публикуване в двуезично обществено-политическо издание.


Курсът Литературният превод от български на немски език в контекста на възлови теоретични понятия има за задача да въведе в теорията и практиката на литературния превод от български на немски език от перспективата на общата и специалната теория на превода. Обособени са три модула. В първия модул (1-5) се обсъждат множество методологически и методически концепции, въпроси на типологията, припокриванията и оразличаванията между различни видове превод, ключови лингвистични, психолингвистични, комуникативни, литературоведски и текстологични аспекти с оглед открояването на характеристиките на литературния превод. Във втория модул (6-9) вниманието се съсредоточава върху специалната теория на литературния превод, като в детайли се обсъждат универсалните и специфичните предпоставки, които трябва да бъдат удовлетворени, за да се пристъпи към осъществяването на превод на литературно произведение. В третия модул (10-13) от перспективата на разгърнатите теоретични постановки, от една страна, подробно и критично се анализират вече налични преводи на български лирически текстове на немски език, а от друга страна, е предложен експериментален превод на немски език на българско лирическо произведение, като са представени съпътстващата преводаческа саморефлексия и аргументите за отделните преводачески решения. Курсът завършва с обобщаваща лекция (14) върху „препоръчителните забрани“ към литературния преводач.


Курсът  се състои от два модула: за художествен превод и за специализиран. Първият модул предлага разнородни упражнения по писмен превод в областта на художествената литература, като се стреми да обхване максимален брой жанрове и стилистични равнища. Акцентът е поставен върху превода от италиански на български език. Подборът на текстовете е ориентиран спрямо езиковите особености на конкретния авторов изказ и покрива голяма част от проблематиката, с която се среща преводачът на подобен род текстове в практиката си. Вторият модул е посветен на превода на най-популярните видове документация със специализиран характер и има за цел да запознае студентите с основни стандарти в професионалната преводаческа практика. Набляга се на текстове от икономическата, юридическата, търговската, политическата и административната сфера, като особено внимание е отделено на адекватното предаване на терминологията и съобразяването с различията в стандартите и традициите при оформлението на съответните видове текстове на италиански и български език. И този модул има подчертано практически характер и е структуриран в съответствие с наблюденията върху нуждите и търсенето на пазара с оглед бъдещата професионална реализация на студентите.

В дебрите на превода: първи стъпки 

Добре дошли на всички вас, които учите, изучавали сте и/или искате да опресните или повишите лингвистичните си компетенции по български език! 

Изцяло практически насочен, курсът за превод от български на италиански е предназначен както за начинаещи, така и за напреднали, тъй като последователно подава и въвежда разнообразието от текстове и спецификите на различните стилове. В концепцията на курса е търсена постъпателност както по отношение на лексикалните единици, така и по отношение на граматическите структури, като съдържанието и организацията на темите правят плавен преход между отделните нива на владеене на българския език. Този факт превръща курса в достъпен и полезен ка кто за начинаещи, така и за напреднали, и дава свобода на студентите за избор на проблематика според техните интереси. Предложени са и широк спектър практически задачи за групова и индивидуална работа. 

Курсът по превод от български на италиански е организиран в 13 теми, обособени на база различието и стилистичните особености на текстовете (устни и писмени). Целта на курса е да задълбочи и повиши езиковите умения в ключовите компоненти в процеса на преподаване/изучаване на българския език като чужд - разбиране и продуциране на устен или писмен текст, разширяване на граматическата и лексикална компетентност, интерпретиране на текстове от различни жанрове, превод на литературни текстове според тяхната културна специфика, въведение в работата на преводача и многобройните предизвикателства, които крие художественият превод от български на италиански. 

Програма

Тема 1. Организация и структура на административни текстове

Тема 2. Упътвания и указания, начин на употреба, приготвяне

Тема 3. Пословици и поговорки. Гатанки. Фразеологични изрази и афоризми

Тема 4. Особености на медийния език

Тема 5. Едно събитие, два езика

Тема 6. Граматика и лексика на текстове от различни области

Тема 7. Интервю

Тема 8. Традиции и култура

Тема 9. Българската литература в Италия

Тема 10. Българска поезия

Тема 11. Българската поезия в Италия

Тема 12. Българска проза

Тема 13. Българската проза в Италия

Библиографията ще намерите в прикачения файл по-долу.