За проекта


Този сайт и всичко, което той съдържа, е изработено по проект с референция № 2018 BG 01KA203047873 към Центъра за развитие на човешките ресурси по Ключова дейност 2 - "Сътрудничество за иновации и добри практики" - дейност "Стратегическо партньорство", сектор "Висше образование" към програма "Еразъм +" на ЕК

Проектът е замислен като пробив в традиционното образование в полето на превода. Той отчита все по-нарастващите изисквания за добре обучени преводачи на европейския пазар, а целта му е да развива и предлага интелектуални продукти, които ще бъдат иновативни в полето на традуктологията: онлайн езикови и преводачески курсове, дискусионен форум за консултации в полето на превода, публикации и материали, важни за работата на всеки преводач. В среда, в която все повече нараства броят на младежите, които учат и работят едновременно, и са напълно зависими от интернет, проектът ще предложи продукти, които ще бъдат възприемани лесно и ще имат приложение за много хора. Затова изпълнението му ще разчита на партньорството на академичната среда на три от най-известните университета в Европа – Хайделбергския университет, Карловия университет (Прага) и Университета Ка-Фоскари (Венеция), за да създадем заедно работещ продукт, основан на най-доброто в академичния обмен и традиции, но вгледан също така в нуждите на бъдещето. За да постигнем всичко това, ще проведем три работни срещи, посветени на организацията и мониторинга на дейностите, както и една финална среща, която ще бъде посветена на представяне на постигнатите резултати. Методологията, на която се базира проектът, включва статистика и анализ, компаративистки и интертекстуален подход, съчетаване на теория и практика, хипертекстови връзки и свързване на образованието с новите технологии.

Ръководител на проекта: доц. д-р Дария Карапеткова

Теоретични курсове


Превод и рецепция
Сравнително литературознание и превод
Критика на превода
 

Курсове по превод

Превод-от-чешки-на-български-език
Превод-от-български-на-немски-език
Превод-от-български-на-италиански-език
 

Кой език изучавате?

Курсове по превод


Вижте нашите курсове в Moodle

Искате да се запишете в някои от нашите курсове?