Курсът „Превод от български на чешки език“ е предназначен за студентите от магистърските програми по бохемистика или българистика, проявяващи интерес към транслатологията, но и за възможно най-широк кръг от обучаващи се, владеещи български или чешки език на ниво B1 (или по-високо) според Европейската езикова рамка, които са ориентирани към кариерно развитие в областта на превода. Курсът е разделен на три модула.

Модул 1 представлява кратък увод в историята, теорията и практиката на превода, като се акцентира върху усвояването на основните теоретични постановки, чието познаване е задължително условие за успешната реализация на всеки преводач. С оглед на това е отделено специално внимание и на редица транслатологични категории, сред които инвариантът, еквивалентът и др. Обучението по теория на превода е допълнено и с множество практически задачи.

Концепцията за създаването на следващите два модула се основава на класическото деление на преводите на художествени и специализирани. Модул 2 е насочен към превода на различни както по времето на създаването си, така и по своите жанрови и езикови характеристики, прозаични текстове, включително и на текстове от жанра есе и очерк. Целта е да се разширят уменията не само по писмен, но и по устен превод. Поради тази причина към някои от уроците са приложени и аудио- или видеофайлове, в които може да бъде чут гласът на автора на прозаичния текст, или да бъдат проследени трансформациите, които претърпяват художествените текстове при адаптацията им за нуждите на филмовото изкуство. Самостоятелно място е отделено и на теоретичните и практическите проблеми на превода на поезия от български на чешки език. Модул 3 е посветен на превода на специализирани текстове. Всеки урок съчетава разглеждането на по-общи теоретични въпроси (отнасящи се напр. до основите на специализирания превод, особеностите на административно-деловия превод и др.) или на конкретните специфики на различните типове специализиран превод (напр. преводът на договори и споразумения, на нормативни актове и др.) с активното прилагане на усвоените теоретични знания чрез изпълняването на практически задачи. Материалите за превод са подбрани така, че да бъде представен достатъчно широк спектър от специализирани текстове от областта на езикознанието, на литературознанието, но и от едни от най-динамично развиващите се сфери на комуникация в съвременното българско общество – правото и икономиката.


Курсът „Превод от чешки на български език“ е ориентиран към обучаващи се, владеещи български или чешки език на ниво B2–C1, и цели задълбочаването на познанията им както по основните теоретични проблеми на транслатологията, и в частност на чешко-българския превод, така и разширяването на практическите им преводачески умения. Курсът е организиран в два модула.

Модул 1 е посветен на типологията на преводите, на връзката между теорията за комуникацията и съвременната транслатология, на ключовата роля на преводаческия анализ в работата на преводача. Концепцията е изградена така, че обучението да бъде насочено от запознаването с общите теоретични постановки към разглеждането на частни въпроси, засягащи важни за чешко-българския превод проблеми, сред които са предаването на особеностите на индивидуалния стил на някои от най-изявените чешки автори на български език, превода на собствени имена от чешки на български език, превода на фразеологизми и реалии, както и на съкращения.

Модул 2 е ориентиран към по-детайлното запознаване на обучаващите се със стилистичното и функционалното богатство на българския език. С оглед на това във всеки урок са включени упражнения за анализ на теоретични материали, чиято цел е да бъдат откроени различията във функционално-стилистичното разслоение на двата съвременни книжовни езика – българския и чешкия, респ. да бъдат изтъкнати основните сходства и различия между чешката функционално-стилистична теория и българската стилистична концепция. Същевременно, с оглед на практическата насоченост на курса, се акцентира не само върху интерпретацията на теоретични въпроси, но и върху решаването на конкретни проблеми, свързани с особеностите на чешко-българския превод (например, поставят се задачи за превод на термини от областта на лексикологията, стилистиката, текстологията и др., разглежда се въпросът за функционалната еквивалентност при превода и др.). Към всеки урок са приложени и чешки текстове за писмен превод на български език, подбрани така, че работата с тях да насочи вниманието на обучаващите се към езиковите особености на възможно най-широк спектър от подстилове и жанрове на българския книжовен език.

Курсът Превод от немски на български език е посветен по-специално на изграждане на знания и умения за превод на текстове от обществено-политическата сфера и е адресиран към студенти със степен на владеене на чуждия език минимум B2.2 -С1. В първата част на курса, която обхваща 5 учебни единици, се обсъждат особености на немския обществено-политически език, както и на немския «евролект», които представляват трудност при превод на български. Паралелно с разглеждането на езикова и преводна проблематика се работи за разширяване на фоновите знания на студентите относно държавното устройство и политическата система на немскоезичните страни и институционалната структура и функционирането на Европейския съюз. Студентите се запознават също така със справочни източници и информационни ресурси, свързани с обществено-политическата тематика (напр. конвенционални и онлайн речници, многоезичната терминологична база данни на ЕС IATE, уебсайтове на държавни институции в немскоезичните страни, на многоезични медийни електронни издания и др.) и развиват умения за използването им при извличане на необходима за превода информация. Втората част на курса, която обхваща 10 учебни единици, е посветена на практическа работа върху превод на текстове с обществено-политическа тематика от немски на български език. В жанрово отношение преводните текстове включват медийни информационни и коментарни материали, съобщения за пресата, публикувани на сайтове на държавни институции, интервю и официална правителствена декларация. Студентите се въвеждат и в проблематиката на резюмиращия превод, както и на редактирането на преводен текст от немски на български език за целите на публикуване в двуезично обществено-политическо издание.


Курсът Литературният превод от български на немски език в контекста на възлови теоретични понятия има за задача да въведе в теорията и практиката на литературния превод от български на немски език от перспективата на общата и специалната теория на превода. Обособени са три модула. В първия модул (1-5) се обсъждат множество методологически и методически концепции, въпроси на типологията, припокриванията и оразличаванията между различни видове превод, ключови лингвистични, психолингвистични, комуникативни, литературоведски и текстологични аспекти с оглед открояването на характеристиките на литературния превод. Във втория модул (6-9) вниманието се съсредоточава върху специалната теория на литературния превод, като в детайли се обсъждат универсалните и специфичните предпоставки, които трябва да бъдат удовлетворени, за да се пристъпи към осъществяването на превод на литературно произведение. В третия модул (10-13) от перспективата на разгърнатите теоретични постановки, от една страна, подробно и критично се анализират вече налични преводи на български лирически текстове на немски език, а от друга страна, е предложен експериментален превод на немски език на българско лирическо произведение, като са представени съпътстващата преводаческа саморефлексия и аргументите за отделните преводачески решения. Курсът завършва с обобщаваща лекция (14) върху „препоръчителните забрани“ към литературния преводач.


Курсът  се състои от два модула: за художествен превод и за специализиран. Първият модул предлага разнородни упражнения по писмен превод в областта на художествената литература, като се стреми да обхване максимален брой жанрове и стилистични равнища. Акцентът е поставен върху превода от италиански на български език. Подборът на текстовете е ориентиран спрямо езиковите особености на конкретния авторов изказ и покрива голяма част от проблематиката, с която се среща преводачът на подобен род текстове в практиката си. Вторият модул е посветен на превода на най-популярните видове документация със специализиран характер и има за цел да запознае студентите с основни стандарти в професионалната преводаческа практика. Набляга се на текстове от икономическата, юридическата, търговската, политическата и административната сфера, като особено внимание е отделено на адекватното предаване на терминологията и съобразяването с различията в стандартите и традициите при оформлението на съответните видове текстове на италиански и български език. И този модул има подчертано практически характер и е структуриран в съответствие с наблюденията върху нуждите и търсенето на пазара с оглед бъдещата професионална реализация на студентите.

В дебрите на превода: първи стъпки 

Добре дошли на всички вас, които учите, изучавали сте и/или искате да опресните или повишите лингвистичните си компетенции по български език! 

Изцяло практически насочен, курсът за превод от български на италиански е предназначен както за начинаещи, така и за напреднали, тъй като последователно подава и въвежда разнообразието от текстове и спецификите на различните стилове. В концепцията на курса е търсена постъпателност както по отношение на лексикалните единици, така и по отношение на граматическите структури, като съдържанието и организацията на темите правят плавен преход между отделните нива на владеене на българския език. Този факт превръща курса в достъпен и полезен ка кто за начинаещи, така и за напреднали, и дава свобода на студентите за избор на проблематика според техните интереси. Предложени са и широк спектър практически задачи за групова и индивидуална работа. 

Курсът по превод от български на италиански е организиран в 13 теми, обособени на база различието и стилистичните особености на текстовете (устни и писмени). Целта на курса е да задълбочи и повиши езиковите умения в ключовите компоненти в процеса на преподаване/изучаване на българския език като чужд - разбиране и продуциране на устен или писмен текст, разширяване на граматическата и лексикална компетентност, интерпретиране на текстове от различни жанрове, превод на литературни текстове според тяхната културна специфика, въведение в работата на преводача и многобройните предизвикателства, които крие художественият превод от български на италиански. 

Програма

Тема 1. Организация и структура на административни текстове

Тема 2. Упътвания и указания, начин на употреба, приготвяне

Тема 3. Пословици и поговорки. Гатанки. Фразеологични изрази и афоризми

Тема 4. Особености на медийния език

Тема 5. Едно събитие, два езика

Тема 6. Граматика и лексика на текстове от различни области

Тема 7. Интервю

Тема 8. Традиции и култура

Тема 9. Българската литература в Италия

Тема 10. Българска поезия

Тема 11. Българската поезия в Италия

Тема 12. Българска проза

Тема 13. Българската проза в Италия

Библиографията ще намерите в прикачения файл по-долу.